Zásady obchodu

 

Pravidla obchodu

§1 [OBECNÁ USTANOVENÍ]

1. Tato pravidla definují pravidla pro nákup v internetovém obchodě Tortla -
https://tortli.cz od PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.
Komunální, 37-403 Pysznica, NIP: 712-342-23-34.

2. Pojmy použité v předpisech znamenají:

a. Zákazník - fyzická osoba (s plnou způsobilostí k právním úkonům) nebo právnická osoba
, která provedla nebo má v úmyslu nakoupit v internetovém obchodě Tortla. Zákazníkem
může být spotřebitel i podnikatel,
b. Prodávající - PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.
Komunalna, 37-403 Pysznica, NIP: 712-342-23-34,

c. Obchod - internetový obchod provozovaný Prodávajícím v doméně https://tortli.cz,

d. Spotřebitel - podle zákona ze dne 23. 4. 1964 občanského zákoníku - Uživatel
, který jako fyzická osoba činí právní úkony, které přímo nesouvisejí s jeho
obchodní nebo profesní činností. Spotřebiteli jsou ve smyslu těchto
Pravidel také podnikatelé podnikající v OSVČ
uzavírající smlouvy neprofesionální povahy vyplývající z
předmětu jejich činnosti,

e. Uživatelský účet - účet v Obchodě přiřazený danému Zákazníkovi, obsahující údaje
uvedené při registraci,

f. Pravidla - tento dokument se všemi přílohami.

3. Obchod nabízí hrnky a obrázky v maloobchodě přes internet. Výše
produkty jsou dostupné prostřednictvím obchodu na vyžádání nebo ve formě
personalizovaných produktů.

4. Podrobné informace o produktech naleznete na webových stránkách https://tortli.cz, jakož
i e-mailem na e-mailové adrese prodávajícího.

5. Zákazník může prodávajícího kontaktovat poštou na adresu uvedenou v bodě 2b
a e-mailem na e-mailovou adresu: shop@tortli.cz / mobile: +48 883 184 721

§2 [POMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY]

1. Aby mohl zákazník zadat objednávku prostřednictvím Obchodu, musí splňovat následující technické požadavky:

a. Mít počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem k internetu,

b. Mít přístup k elektronická pošta,

c. používat webový prohlížeč (doporučuje se používat nejnovější verzi),

d. používat minimální rozlišení obrazovky 1024x768,

e. povolit v prohlížeči možnost ukládání cookies.

2. Internetový obchod poskytuje elektronické služby ve formě:
a. registrace účtu a vedení uživatelského účtu,
b. objednávkového formuláře,
c. newsletteru,
d. chatu,
e. kontaktního formuláře.
3. Za poskytnutí výše uvedeného Obchod si neúčtuje žádné poplatky.

4. Výše ​​uvedené služby jsou poskytovány na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoliv bez

udání důvodu odstoupit od dané služby zasláním příslušného e-mailu k tomuto účelu.
e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Zákazník může odstoupit od smlouvy o poskytování každé služby bez udání důvodu

do 14 dnů ode dne zadání objednávky výše uvedeným způsobem
.

§3 [UZAVŘENÍ SMLOUVY]

1. Smlouva se uzavírá mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

2. Všechny ceny uvedené na stránkách Obchodu jsou ceny brutto (včetně DPH)
uvedené v polských zlotých. Ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu.

3. Pokud se jedná o daný produkt, Prodávající vyvine náležitou péči, aby fotografie
produktů odrážely jejich barvu, povahu, texturu a stav. Barvy produktů na fotografiích
ve vztahu mj odlišné rozlišení, kalibrace a jas obrazovky počítače Kupujícího, zap
které snímky jsou zobrazeny nebo je použit blesk, se mohou mírně lišit od

skutečnosti. Za tímto účelem obchod zveřejňuje kromě fotografie i popis produktu a jeho barvu. V případě
pochybností kontaktujte předem prodávajícího.

4. Objednávky lze provádět prostřednictvím webových stránek Obchodu pomocí
Objednávkového formuláře pomocí Uživatelského účtu. Prodejce neprodává
telefonicky ani prostřednictvím e-mailu.
5. Pro uskutečnění nákupu si Zákazník v Obchodě vybere produkty, které ho zajímají, a nakonfiguruje je
provedením postupů uvedených v Obchodě. Po výběru produktů
přejde Zákazník na záložku, kde definuje způsob dodání produktů a platby za ně.

6. Poté zákazník klikne na tlačítko „Zaplatit nyní“, čímž se zákazník přesměruje na stránku
obsahující informace o objednávce. Tyto informace zahrnují mimo jiné:
určení hlavních vlastností objednávaného zboží, uvedení celkové ceny včetně daní a
poplatků za doručení, uvedení údajů zákazníka uvedených v objednávkovém formuláři.

7. Pro zadání objednávky je Zákazník povinen potvrdit objednávku
kliknutím na tlačítko „Zaplatit nyní“ pod souhrnem objednávky.
8. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit nyní“ potvrzujete, že zákazník věděl o
zadání objednávky, což s sebou nese povinnost zaplatit.

9. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením
objednávky zákazníkem, tj. kliknutím na tlačítko „Zaplatit nyní“.

10. Po zadání objednávky Zákazníkem zašle Prodávající e-mailem potvrzení, že objednávka byla
zadána k vyřízení, spolu s údaji o jejím provedení, které
mimo jiné zahrnují: definování hlavních vlastností objednávaného zboží, objednávku termín dokončení,
uvedení celkové ceny včetně daní a poplatků za dodání, uvedení
osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávkovém formuláři.

11. Ke konsolidaci, ochraně a sdílení obsahu uzavřené smlouvy dochází:

a. zpřístupněním těchto pravidel na webových stránkách Obchodu,

b.rezervace obsahu smlouvy v IT systému Obchodu.

12. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky dle
kupní smlouvy, pokud jsou kontaktní údaje zákazníka nesprávné.

13. V případě zakázkového nebo personalizovaného produktu si zákazník
zakoupí produkt prostřednictvím Obchodu pomocí produktového konfigurátoru.

§4 [TERMÍNY A ZPŮSOBY PLATBY]

1. Webová stránka poskytuje následující formy platby za objednávku:
a. Prostřednictvím externího poskytovatele plateb (platba předem)
2. Zákazník je povinen zaplatit do 3 pracovních dnů od data
nákupu . .

3. Pokud je potřeba vrátit finanční prostředky za transakci provedenou zákazníkem,
vrátí Prodávající peníze na stejný platební nástroj, kterým zákazník
provedl platbu.

§5 [ZPŮSOB A NÁKLADY DODÁNÍ]

1. Zákazník nese náklady na dodání objednaných produktů do místa určení.
2. Produkty jsou dodávány na adresu uvedenou na území Polské republiky. Poplatky za
dodání produktů jsou uvedeny v panelu a v e-mailu potvrzujícím přijetí
objednávky.

3. Prodávající zajišťuje následující způsoby doručení produktů:

a. kurýrem,

b. doručení do schránky na balíky,

4. Doba zpracování objednávky je do 3 pracovních dnů (u objednávek obsahujících obrázky je doba zpracování objednávky do 5 pracovních dnů) od připsání platby za objednané
zboží na účet prodávajícího (resp. v případě platby kreditní kartou od okamžiku
získání kladné autorizace platby). Ve výjimečných případech může být doba vyřízení objednávky až 10 pracovních dnů.

§6 [PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY]

1. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy, kde předmětem
služby je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele
nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb . .


§7 [REKLAMACE VÝROBKU (ZÁRUKA NA VADY)]

1. Prodávající je povinen dodat výrobky bez fyzických a
právních vad.

2. Odpovědnost prodávajícího za fyzické nebo právní vady zaniká dva roky po
uvedení produktu na trh. Před výše uvedenou lhůtou může spotřebitel oznámit
prodávajícímu vadu zasláním příslušného e-mailu na adresu:
shop@tortli.cz.

3. Výše ​​uvedenými způsoby uplatnění reklamace není spotřebitel vázán. Stížnost může podat
jakýmkoli způsobem za předpokladu, že je použit trvanlivý nosič.

4. Reklamace by měla obsahovat:

a. Jméno a příjmení nebo firmu kupujícího,

b. adresa bydliště / sídla pro korespondenci,
c. přiložený doklad o koupi produktu (např. účtenka, faktura, předávací list apod.),

d. přesné označení reklamovaného zboží,

e. označení vady s popisem nesoulad zboží se smlouvou a datum jeho vzniku,

f .. požadavek reklamujícího (odstoupení od smlouvy, snížení ceny, výměna výrobku,
odstranění vady),

g. datum předložení a podpisu osoba podávající stížnost.

5. Prodávající potvrzuje dopad reklamace a vyzývá spotřebitele k okamžitému doručení
vadného výrobku prodávajícímu za účelem vyřízení reklamace.

6. V případě neuznání reklamace bude zboží zasláno zpět spolu s vyjádřením o
neoprávněnosti reklamace.

7. Pokud Prodávající na reklamaci spotřebitele neodpoví do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, má se za to, že reklamaci spotřebitele a jeho žádost
přijal . §8 [SMLOUVY UZAVŘENÉ S PODNIKATELEMI PRO ODBORNÉ OBJEDNÁVKY] 1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují pouze na smlouvy uzavřené s Klienty, kteří jsou podnikateli zadávajícími zakázky pro profesní účely. 2. Zadání objednávky za právnickou osobu nebo organizační složku bez právní subjektivity se rovná předložení prohlášení, že objednatel je oprávněn zastupovat subjekt, za který objednávku objednává.


složený. Podání objednávky bez příslušné autorizace bude mít za následek
odpovědnost osoby zadávající objednávku za jakoukoli škodu vyplývající z této skutečnosti.

3. Podnikatel je povinen prohlédnout zásilku, která mu byla doručena prostřednictvím
přepravce, obvyklým způsobem a v případě ztráty nebo
poškození výrobku je povinen učinit veškeré kroky ke
zjištění odpovědnosti přepravce.

4. Podnikatel pozbývá práva ze záruky, pokud si zboží včas a způsobem
pro takové věci neprohlédl a o závadě neprodleně neoznámil prodávajícího a
vyšla-li závada najevo až později - pokud neoznámil prodávajícímu
ihned po jeho zjištění.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu uzavřenou s podnikatelem
do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodů.

6. Případné spory z plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a podnikatelem
budou řešeny soudem příslušným podle sídla prodávajícího.
Rozhodným právem je polské právo.

§9 [MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ]

1. Za účelem vyřešení sporu vzniklého v souvislosti s nákupem v Obchodě má
spotřebitel možnost využít pomoc následujících institucí před předložením
věci k běžnému soudu:

a. Využití stálého smírného spotřebitelského soudu uvedeného v zákoně o
dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci podáním žádosti o
řešení sporu z kupní smlouvy,

b. obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce s žádostí o
zahájení mediačního řízení za účelem smírného vyřešení sporu,

c . požádat o pomoc obec nebo obecního spotřebitelského ombudsmana nebo
společenskou organizaci, jejímž cílem je ochrana práv spotřebitelů.

2.Podrobné informace o možnostech mimosoudního
řešení sporů pro spotřebitele a dostupnosti postupů jsou k dispozici na úřadech a na
webových stránkách institucí jako je Obchodní inspekce, okres (město)
spotřebitelské ombudsmany, společenské organizace zabývající se ochranou práv spotřebitelů a
také Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

3. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr se nachází platforma systému online
řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na
úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný
web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají
mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z
online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§10 [ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Řádu z důvodu změn
ustanovení platných právních předpisů nebo změn ve způsobu uzavírání a plnění smluv. Tyto změny
nebudou mít vliv na zadané, realizované nebo provedené objednávky a smlouvy.

2. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy,
se použijí ustanovení obecně závazného práva, zejména zákon ze dne 23. dubna 1964
občanský zákoník a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Rozhodným právem
pro kupní smlouvu je polské právo, pokud právo platné
v místě bydliště spotřebitele neupravuje jeho práva způsobem, který je pro spotřebitele výhodnější.